கால்கேரி சர்வதேச விமான நிலையம் பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் சாதனை அதிகரிப்பைக் காண்கிறது

By: 600001 On: Feb 10, 2024, 2:28 PM

 

கால்கேரி சர்வதேச விமான நிலையம் மூலம் பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் சாதனை அதிகரிப்பு. கடந்த ஆண்டு, 18.5 மில்லியன் மக்கள் கல்கரி விமான நிலையத்தின் வழியாக பயணித்துள்ளனர். 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2.8 வீத அதிகரிப்பு பதிவாகியுள்ளது.